www.strungoutonbeads.ca


          18MM          FP-F18-18003          PCS.          $          PINK OPAL NATURAL

          18MM          FP-F18-18004          PCS.          $          PINK OPAL AB NATURAL

          18MM          FP-F18-90000-01          PCS.          $          PERWINKLE BLUE OPAL

          18MM          FP-F18-90000-02          PCS.          $          POWDER BLUE OPAL

          18MM          FP-F18-90000-06          PCS.          $          KELLY GREEN OPAL

          18MM          FP-F18-90000-07          PCS.          $          WHITE OPAL

          18MM          FP-F18-90000-08          PCS.          $          BEIGE OPAL

          18MM          FP-F18-90000-09          PCS.          $          YELLOW OPAL

          18MM          FP-F18-90000-10          PCS.          $          RED OPAL

          18MM          FP-F18-90000-11          PCS.          $          BLUE OPAL

          18MM          FP-F18-90000-12          PCS.          $          NATURAL GREEN OPAL

          18MM          FP-F18-90000-13          PCS.          $          NATURAL MAUVE OPAL

          18MM          FP-F18-90000-14          PCS.          $          NATURAL GREEN AQUA OPAL

          18MM          FP-F18-90003-00          PCS.          $          NATURAL PINK OPAL